Algemene voorwaarden

Praktijk Eres Tú hanteert onderstaande algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle consulten en behandelingen.

 

1 Algemeen 

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Therapeut” verstaan Debbie Maas,  eigenaresse van Praktijk Eres Tú, opgeleid bij erkend opleidingsinstituut “Jolanda Vleugel opleidingsinstituut voor Integrale Coaching & Therapie” en lid van de Vereniging Van NEI Therapeuten (VVNT) en lid van beroepsvereniging stichting CAT als CAT-level3 therapeut. 

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de therapeut opdracht geeft tot  een behandeling. 

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger. 

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en therapeut. 

  

2 Overeenkomst 

2.1 De overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de therapeut tot behandeling. 

2.2 De therapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren. 

  

3 Toestemming 

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de therapeut. 

3.2 De therapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt. Voor minderjarige is dit wettelijk verplicht volgens de wet AVG. Er moet voor iedere behandeling van een minderjarige een toestemmingsformulier ondertekent worden door beide ouders. 

  

4 Informatie 

De cliënt dient de therapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoer van de behandeling van de overeenkomst van toepassing is. 

  

5 Tarieven en zorgverzekering 

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast. 

5.2 De behandelingen van Praktijk Eres Tú  worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijzen). Via deze link is te vinden om welke zorgverzekeraars dat gaat: https://catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/ 

  

6 Betaling 

6.1 De cliënt rekent na het consult direct contant of per pin af. 

6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur. 

6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen. 6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De therapeut is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant ervan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De therapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buiten gerechtigde kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt 

6.5 Bij betalingsachterstand is de therapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten bij contante betaling. 

6.6 De betalingsplicht wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de therapeut indient over de factuur en/of de betalingsverplichting, tenzij de therapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting. 

 6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de therapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen. 

  

7 Annulering 

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij de therapeut af te zeggen. 

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de therapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen. 

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch worden geannuleerd. De annulering wordt door de therapeut  geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt of wanneer deze de voicemail inspreekt door de therapeut wordt bevestigd. 

  

8 Aansprakelijkheid 

De therapeut  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen of andere problemen van de cliënt. De therapeut begeleid uitsluitend in datgeen waarvoor de cliënt de therapeut bezoekt. De therapeut is geen arts en zal bezoek aan een arts niet ontraden. De cliënt blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en het beloop van de klachten waarvoor hij/zij bij de therapeut in behandeling is.  

  

9 Klachten 

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling van de therapeut, meldt de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan de therapeut. De therapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beide in om ter zake tot een oplossing te komen. 

9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt,  kan de cliënt zich wenden tot de klacht en tuchtrecht van GAT-geschillen

  

10 Nietigheid 

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

  

11 Toepasselijk recht 

Op de tussen de coach en de cliënt gesloten overeenkomst, en de eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

  

12 Wijzigingen 

12.1 De therapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt  binnen maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst. 

 

 

CONTACT

Praktijk Eres Tú

Zomerdijk 69

5391 BV  Nuland 

 

T 06 1148 6295 

info@praktijk-erestu.nl 

KvK-nummer 65420195

 

AGB praktijkcode 90064483

AGB zorgverlenercode 90105211

Prestatiecode 24513

Prestatiecode 24500Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/